Vent de Raison

Réaction de LEV au Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (NEKP)

 

 

 

"Geachte Vlaamse administraties, de raden, de Vlaamse en Federale regering, de politiek, de pers en andere belanghebbenden,

De Raden, waaronder o.a. de SERV, de Sociaal Economische Raad Vlaanderen, maar ook Minaraad, de Milieu en Natuurraad van Vlaanderen en de Waalse equivalenten zijn door de regering om advies gevraagd betreffende het Klimaatplan.

 

Deze adviezen waren niet bepaald positief, men heeft o.i. gehakt gemaakt van het voorlopige klimaatplan, vanwege een gemis aan inhoud, onderbouwing, met name cijfermateriaal, geen voorafgaand alternatievenonderzoek, gebrek aan overleg met de stakeholders waaronder het betrokken publiek dus, en wat dies meer zij.

Een bloemlezing uit dat gezamenlijk advies vindt u in bijlage.

Niet werd er door de Raden in hun advies betreffende het klimaatplan gesproken over de gevolgen van het vernietigde, onwettig tot stand gekomen windmolenkader in Wallonië, noch over de door de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan het Europees Hof van Justitie gestelde prejudiciële vragen omtrent de (on)wettigheid en toepasbaarheid van het Vlaamse wettelijk kader voor windturbines, noch over de nooit binnen een passende milieubeoordeling onderzochte risico’s voor omwonenden van moderne windparken, noch over de bedreigde Vlaamse landschappen, de biodiversiteit, de sociaal-economische gevolgen en de kosten en baten voor het betrokken publiek.

Het opstellen van een diepgaand compleet klimaatplan door de lidstaten is een bindende opdracht van Europa, het voorlopige zou het definitieve, bruikbare klimaatplan moeten worden vóór het eind van dit jaar.

Die opdracht komt voort uit de Europese milieurichtlijn 2018/1999, waarin ook staat dat alle voorgaande Europese milieurichtlijnen onverminderd van kracht blijven.

Waaronder dus ook de Plan-MER richtlijn 2001/42/EU. Het gepresenteerde klimaatplan valt o.i. onder het begrip plannen en programma’s van die richtlijn.

Betekent dit niet dat er conform de richtlijn een plan-MER voorafgegaan zou moeten zijn aan het door de richtlijn 2019/1999/EU opgelegde en door de regering gepresenteerde klimaatplan?

We refereren aan het arrest D'Oultremont.

Dit is naar alle waarschijnlijkheid niet gebeurd en het is daarmee ook niet verwonderlijk dat men bijzonder vernietigend is over de vorm en inhoud van dat ongefundeerde klimaatplan.

Daarbij is het klimaatplan bedoeld voor ons Belgen, voor de komende tien jaar. Tot nu toe heeft België, ook volgens 'de Raden' nagelaten haar inwoners objectief en volledig te informeren, correcte data te verzamelen en te communiceren met alle betrokkenen evenals de noodzakelijke berekeningen te maken die noodzakelijk zijn om überhaupt te kunnen kiezen tussen verschillende aangedragen instrumenten.

Ondertussen vraagt men de Walen, Brusselaars en de Vlamingen officieel naar hun meningen over hoe de transitie zou moeten plaatsvinden in het komende decennium.

Op welke objectieve door de overheid verstrekte informatie konden de Belgen zich ten aanzien van die enquête baseren?

Binnen het principe van een plan-MER, die logischerwijs aan het schrijven van een klimaatplan voorafgegaan was, zou men de benodigde data verzameld hebben, op basis daarvan gerekend hebben, alternatieven hebben kunnen afwegen in samenwerking met het betrokken publiek, het klimaatplan zou parallel geformuleerd kunnen zijn met de conclusie van de Milieu Effect Rapportage, opgelegd door de richtlijn.

Gaat België zo niet volledig voorbij aan de essentie van de milieurichtlijnen, en rommelt het maar wat in de marge met een minachting voor een onderbouwde mening van haar eigen bevolking?

Hoe serieus wordt er omgesprongen met het klimaat, het milieu en de bijbehorende miljarden?

Welke juridische waarde heeft die bevraging op deze manier?

Het gaat hier niet te vergeten over de doelstellingen voor 2030 en zelfs 2050, die een enorme impact op alle fronten gaan hebben op de samenleving, is de burger dat wél duidelijk geworden?

In bijlage een snedig opiniestuk over het mankerende klimaatplan, mechanismen en het structureel passeren door de overheid van zowel de betaalburger als de grond van milieurichtlijnen, geschreven door LEV.

We hopen dat u er kennis van wilt nemen.

Met de meeste hoogachting,

Leefbare Energie Vlaanderen

L.E.V. is een denktank/burgerplatform dat zich bezighoudt met de energieproblematiek en de bedreigde leefomgeving in Vlaanderen, in nauwe samenwerking met Vent de Raison / Wind met Redelijkheid en diverse andere nationale en internationale burgerplatforms zoals de NLVOW, Vernunftkraft e.a.."

Lire les 2 pieces jointes :
>> pdfReactie_van_de_Raden_op_Klimaatplan_-_kopie.pdf
>> pdfZe_en_wij_het_mankerende_klimaatplan_-_kopie.pdf