Vent de Raison

Mansveld stuurt kennis over geluidshinder wind de regio in

DEN HAAG (Energeia) - Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur & Milieu, PVDA) gaat bevindingen rond mogelijk geluidshinder door windturbines bij omwonenden onder de aandacht brengen bij en lokale besturen. Dat schrijft zij deze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij conclusies deelt over een pilot voor het Kennisplatform Windenergie met als thema 'Geluid van Windturbines en mogelijke (gezondheids)effecten'.

 

De pilot startte eind vorig jaar en was bedoeld om met de inbreng van allerlei relevante partijen in beeld te brengen of en hoe windmolens voor geluidsoverlast bij omwonenden zorgen. De pilot werd uitgevoerd door een team bestaande uit het RIVM, Aarten Wind Solutions (AWS), Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN), verschillende geneeskunde-organisaties ende Energy Academy Europe.

In een zogenoemd kennisbericht is in de pilot, ook na consultatie van andere relevante partijen zoals de Nederlandse Windenergie Associatie (Nwea) en de Nederlandse Vereniging Omwonenden, het lokale geluidseffect van windmolens in beeld gebracht. Windturbines zorgen bij 8 a 9% van de omwonenden van windmolens voor "ernstige geluidshinder" bij de huidige normering. Geluid van windmolens wordt als hinderlijker ervaren dan geluid van industrie en verkeer, een gegeven waar de normering overigens rekening mee houdt.

"Er is voldoende bewijs dat de stress ten gevolge van chronische hinder of door het gevoel dat door de windturbines de omgevings- of levenskwaliteit afneemt, een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen die in de buurt van windturbines wonen", noemt Mansveld als belangrijke constatering in het kennisbericht. Aan de andere kant werd ook vastgesteld dat veel geluidsreductie of een aanpassing van het geluidsritme nog voor vermindering van overlast kunnen zorgen. Verder bestaat er geen overeenstemming tussen omwonenden en wetenschappers over de mogelijke effecten van het laagfrequente deel van het geluid dat windturbines maken.

Mansveld ziet op basis van de bevindingen geen reden om de Nederlandse geluidsnormering van de maximaal toegestane decibellen aan te passen. De staatssecretaris wil de inzichten, via het kernteam windenergie op land van I&M, wel actief onder de aandacht brengen op lokaal niveau, zodat initiatiefnemers en lokaal bevoegd gezag er hun voordeel mee kan doen in het geval van de ontwikkeling van concrete plannen voor windparken. Verder schakelt I&M het adviesbureau Twynstra Gudde in om nog een evaluatie los te laten op de pilot, een klus die naar verwachting in september geklaard is.

Geluid van turbine volgens windontwikkelaar GE 

(Bron: GE, 2014)

© 2015 Energeia. Alle rechten voorbehouden.